Jak uzyskać szybko rozwód kościelny?

Rozstanie z osobą, której przyrzekało się miłość aż po grób zawsze jest rudną decyzją. Jednakże czasem decyzja taka jest oznaką dojrzałości i potrzebą. Rozwód w sądzie cywilnym to stała procedura, która jest raczej powszechnie znana. Tymczasem niektóre osoby chciałyby po raz kolejny wziąć ślub kościelny z osobą, którą pokochają już po rozwodzie. Jest możliwe dzięki unieważnieniu ślubu kościelnego potocznie określanego jako rozwód kościelny.

Procedura prowadząca do unieważnienia małżeństwa konkordatowego zawartego przez małżonków jest całkowicie odmiennym typem postępowania. Skuteczność takiego małżeństwa zależy od konkretnych okoliczności wskazanych w przepisach prawa. Brak tych okoliczności uniemożliwia unieważnienie małżeństwa. Do unieważnienia małżeństwa kościelnego potrzebne są takie przesłanki jak:

– brak odpowiedniego wieku,
– brak zdolności do dokonania stosunku małżeńskiego,
– pozostawanie w uprzednio zawartym związku małżeńskim,
– brak wolnej woli któregokolwiek z małżonków,
– zawarcie ślubu przez osoby blisko ze sobą spokrewnionymi lub spowinowaconymi,
– pojawiła się przeszkoda przyzwoitości publicznej,
– niepełnosprawność intelektualna któregoś z małżonków,
– pojawienie się błędu co do osoby,
– wykluczenie przez którąkolwiek ze stron istotnego elementu małżeństwa(np. planowanie braku potomstwa),
– zawarcie małżeństwa pod warunkiem, przymusem lub podstępem,
– brak odpowiedniej formy kanonicznej zawarcia małżeństwa.

Zaistnienie którejkolwiek z przesłanek jest podstawą do unieważnienia małżeństwa. Skargi o unieważnienie ślubu kościelnego kierowane są do trybunału:

– miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte;
– gdzie strona pozwana ma stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania;
– strona powodowa ma stałe zamieszkanie lub w którym należy zbierać większość dowodów.

W skardze powinny znaleźć się takie informacje jak kto wnosi skargę, na jakiej podstawie(trzeba przytoczyć ogólne fakty i dowody). W skardze powinni zostać wskazani świadkowie posiadający wiedzę na temat małżeństwa. Prawidłowe złożenie skargi trybunał powiadomi o przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Po zamknięciu postępowania dowodowego możliwe jest wyrokowanie w sprawie. Jest to pierwszy wyrok orzekający nieważność małżeństwa, który jeszcze do niedawna(d0 2015 roku) był przesyłany z urzędu do trybunału apelacyjnego. Obecnie przepisy kościelne uważają za wystarczające tylko jeden wyrok pozytywny.

Od grudnia 2015 roku przepisy zakładają, że w jasnych przypadkach unieważnienie małżeństwa można uzyskać nawet w ciągu 45 dni. Jest to istotne przede wszystkim dla osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu religijnym. Przyśpieszenie procedur zapewnia także zmiana likwidująca konieczność orzekania w takich sprawach przez dwie instancje. Jednakże w związku ze zmiana przepisów i ułatwieniem procedur wzrosła ilość składanych rocznie wniosków o unieważnienie małżeństwa i z tego powodu może być problem z bardzo szybkim uzyskaniem orzeczenia. Przede wszystkim należy złożyć wniosek do sądu kościelnego, a następnie poczekać na jego rozpatrzenie.

Kancelaria Prawna WMC

ul. Ruska 18/31
50-079 Wrocław
Tel. 733 555 333
Strona www: https://wmc.com.pl/rozwod-koscielny/